Koolid ja lasteaiad

Uuringud näitavad, et Eesti kooliõpilaste toidulaud on tasakaalustamata – süüakse liiga vähe köögi- ja puuvilju, teravilju ning pähkleid-seemneid. Taimne Teisipäev aitab koostöös hariduasasutustega õpilastel tervislikumalt toituda!

Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga:

 • Jagame lihtsaid nõuandeid, miks ja kuidas suurendada tervisliku ja maitsva taimse toidu osakaalu menüüs.
 • Juurutame tervislikke toitumisharjumusi juba varases eas.
 • Taimse Teisipäeva kooliprogrammi raames aitame koolil õpilastele kord nädalas taimset koolilõunat pakkuda.
Apple

Mida kooliprogramm sisaldab?

 • Tasakaalustatud toitumisest teadlikkuse tõstmiseks: õpilasi kaasavad ettekanded ning postrid.
 • Õpilaste menüü mitmekesistamiseks ja ühel korral nädalas taimse koolilõuna pakkumiseks: koolitused koolikokkadele ja toitlustamiseks sobivad retseptid.
 • Programmiga liitumine on koolile tasuta.

Taimse Teisipäeva ettekanded koolides

Teacher

Et tõsta noorte ja laste teadlikkust tasakaalustatud toitumisest, oleme välja töötanud Taimse Teisipäeva ettekanded kooliõpilastele, kus räägime

 • mis on tasakaalustatud toitumine ehk mida ja kui palju süüa,
 • millised on ebatervisliku toitumisega kaasnevad terviseriskid,
 • kuidas suurendada tervislike puu- ja köögiviljade, teraviljade ja pähklite-seemnete osakaalu menüüs,
 • kuidas mõjutavad meie toiduvalikud keskkonda.

Kuidas õpilased ettekannet hindavad?

 • 89% õpilastest leiab, et teema on oluline.
 • 90% õpilaste arvates on ettekanne huvitav.
 • 93% hinnangul saab ettekande jooksul piisavalt kaasa rääkida.

Soovid Taimset Teisipäeva ka oma kooli?

Food poster

Meil on äärmiselt hea meel, kui soovid, et ka Sinu kool liituks Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga!

Oleme meeleldi valmis suhtlema kooli juhtkonna ja õpetajatega, et ka Sinu koolis kord nädalas taimset koolilõunat pakutaks. Uuendused võivad teinekord esialgu pisut hirmsad tunduda, aga ära pelga – koolide jaoks on väga oluline, et nende õpilased oleksid terved ja toituksid tasakaalustatult. Taimse Teisipäeva kooliprogramm on üles ehitatud silmas pidades just kooliõpilaste tervisekäitumist ja see on kooli töötajatele südamelähedane teema.

Võta meiega ühendust!

Kirjuta meile info@taimneteisipaev.ee ja arutame koos, kuidas saame Taimse Teisipäeva Sinu kooli tuua.

Altme Grupp OÜ

Kooliprogrammi toetab Altme Grupp OÜ

Nordplus logo

Kooliprogrammi toetab Nordplus Horizontal

Liitunud haridusasutused

Siin on nimekiri Eesti koolidest ja lasteaedadest, mis on liitunud Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga. Nendes haridusasutustes saavad lapsed kord nädalas taimset toitu, teeme kaasavaid ja põnevaid tasakaalustatud toitumise ettekandeid.

TDK

Tartu Descartes’i Koolis saavad 650 õpilast teisipäeviti taimset toitu.

TRK

Tartu Rahvusvaheline Kool liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta jaanuarist.

VKK

Võnnu Keskkool panustab 2020. aasta septembrist kooliõpilaste tasakaalustatud toitumisse, pakkudes õpilastele kord nädalas taimset koolilõunat.

MHG

Miina Härma Gümnaasium liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta oktoobris.

VG

Valga Gümnaasiumi visioon on märgata ja kaasata igat inimest, et anda hoogu eneseteostuseks kaasaegses maailmas.

UA

Unipiha Algkool loob tingimused lapse kujunemiseks väärikaks isiksuseks, kes usaldab iseennast, respekteerib kaasinimesi, tunneb, austab ja hindab oma kodukohta ning loodust, selle mitmekesisuses.

Liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta oktoobris.

TK

Tsirguliina Kool annab haridust, mis oleks võimalikult laiapõhjaline ja mitmekülgne, et avardada õpilaste silmaringi ning avastada nende tugevaid külgi selleks, et neil oleks edaspidi kergem teha valikuid oma haridus- ja eluteel.

Liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta oktoobris.

AKG

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi põhiväärtused on koostöövalmidus, vastutustunne, õppivad inimesed, tervislikud eluviisid ja esivanemate kultuuripärandi hoidmine.

Liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta oktoobris.

TMK

Tartu Maarja Kooli püüdlus on toetada oma vabast tahtest tegutseva inimese arengut, õpilaste eneseleidmist suhtes ümbritseva maailmaga, väärtustades vabadust, loomingulisust, usaldust ja toetavat keskkonda.

Liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta novembris.

LPK

Lustivere Põhikoolis hinnatakse usalduslikke suhteid, empaatiat ja avatust teistsuguse ja uue suhtes, austust iseenda ja oma töö vastu ning turvalist, tervislikku ja innovaatilist keskkonda.

APK

Adavere Põhikooli visioon on olla kaasaegse kujundusega, turvalise õpi- ja kasvukeskkonnaga, spordi- ja tervisedendusele orienteeritud mõisakool, kus peetakse oluliseks meeskonnatööd, tolerantsust, taktitunnet, teiste austamist ja erinevuste tunnustamist ning tervislikku eluviisi.

PA

Pisisaare Algkoolis õpetatakse õpilasi vastavalt nende annetele, vajadustele ja võimetele ning arendatakse iga lapse leidlikkust, algatust, huvi ja iseseisvust. Kool toetab läbi oma tegevuste laste kehalist, vaimset, sotsiaalset, kõlbelist ja esteetilist arengut.

PÜG

Põltsamaa Ühisgümnaasium on jätkusuutlik ja uuendusmeelne kool, kus on turvaline ja esteetiline õpikeskkond, toetatakse iga õppija arengut ning väärtustatakse kõiki inimesi ja usaldusel põhinevat koostööd.

PLP

Puhja lasteaed Pääsusilm on haridusasutus, kus koostöös perega toetatakse loovust ja avatust, arvestatakse lapse individuaalseid võimeid, soove ja vajadusi, toetatakse lapse loomulikku huvi ümbritseva keskkonna vastu ning väärtustatakse Eesti rahvuskultuuri ning kodukoha elu- ja looduskeskkonda.

LK

Lahmuse Kool on pikaaegse kogemusega kool erivajadustega lastele, mille eesmärk on olla sekkumispedagoogikast ja kultuuritraditsioonidest lähtuv kaasaegse õppekeskkonnaga õppija individuaalsust ja tervise seisundit arvestav kool.

LVP

Lasteaed Väike Pauline tegutseb selle nimel, et laps oleks igapäevaselt turvalises kasvukeskkonnas, kus arvestatakse tema individuaalsete võimetega, arendatakse positiivset minapilti ja toetatakse isiksuse mitmekülgset arengut.

ALA

Aakre Lasteaed-Algkool on head haridust võimaldav ja rahvakultuuri väärtustav lasteaed ja kool, kus iga laps saab aluse õpioskustele, positiivsele ellusuhtumisele ja elukestvale õppele tänu mitmekülgsele koostööle lastevanemate, kogukonna ja vallaga.

KK

Kindluse Koolis pakutakse õpilastele võimalusi arendada loovust, ettevõtlikkust, kestlikku maailmavaadet ja elustiili.

PK

Puka Kool on Otepää vallas asuv põhikool ja lasteaed. Kooli tunnuslause on “Küll on tore meie kool!”.

JK

Järveküla koolis õpib koguni 700 õpilast, kes saavad kord nädalas taimset koolilõunat.

ET

Elva Teenused tegeleb Elva valla haridusasutuste toitlustamise ja haldamisega. Nad pakuvad koolitoitu hulganisti 2300 lapsele Elva vallas.

VL

Võsukese Lasteaia juhtmõtteks on: kõik otsused lähtuvad lapsest! Lasteaias saavad kord nädalas taimset toidu 240 last.

ÕLA

Õru Lasteaed-Algkool on lisaks Taimse Teisipäeva programmile liitunud ka Liikuma Kutsuva Kooliga ja Lastekaitse Liidu programmiga “Kiusamisest vabaks”.

SK

Saarepeedi Kool on mitmekülgset haridust võimaldav turvalise õpi- ning kasvukeskkonnaga õpihimu ja koolirõõmu hoidev kool.

KP

Krootuse Põhikooli eesmärk on õppijakeskne kool, mis on saavutatav iga õpilase arengu toetamise ja õpikeskkonna loomisega.

SK

Sillaotsa Kooli õppekavadest ja paikkonnast lähtudes määratlevad kooli eripära loovus, loodus ja liikumine.

IP

Imavere Põhikoolis on õpilaste sõnastatud väärtused: sõprus, hea käitumine, viisakus, hoolimine, austus, õpetajad mõistavad lapsi, haridus, sõbrad, klassikaaslased, õppimine, pere ja kodu, suhtlemine, hea läbisaamine, kiusamisvaba olemine, puhkus, elu.

PV

Pärnu Vabakool on nagu maja, mille vanemad oma lastele ja endale on ise ehitanud. Sellepärast on vabakool mõeldud kõikide: laste, lapsevanemate ja koolipersonali ühine vastutus.

EG

Elva Gümnaasiumi missioon on luua parimad arenguvõimalused vastavalt õpilase vajadustele ja eeldustele, väärtustada õppimise ja õpetamise protsessi, muuta koolikeskkond õpilase keskseks, säilitada kooli ja kogukonna traditsioone ning teha koostööd erinevate huvigruppidega

PP

Palupera Põhikooli moto on “Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.”

KK

Kiigemetsa Kooli ülesanne on tagada lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate ning autismi spektri häiretega õpilastele nende individuaalseid võimeid arendav ja motiveeriv õppekasvatustegevus ning turvaline ja innovaatiline õppekeskkond, luua parimad võimalused ja kättesaadavus lastele rehabilitatsiooniks.

KK

Konguta Kool väärtustab, et nende õpilased oskaksid märgata enda kõrval ka teisi: nõrgemaid, erinevaid, teistsuguseid. Samuti, et nad õpiksid aru saama, et tulevikus tuleb neil elada teisiarvestavas maailmas.

 

TP

Tilsi Põhikool aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus.

LK

Lohusuu Koolis hakkavad õpilased kord nädalas maitsvat taimset koolitoitu saama.

VKK

Vastse-Kuuste Kool on sõbralik ja kodune kool, mis on parim paik, kus õppida ja ennast arendada.

MK

Muraste Kooli visiooniks on olla silmapaistev kogukonnakool, kus väärtustatakse looduskeskkonda ja koostööd, ning kus iga õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on õpetajaskonna südameasjaks.

LK

Laagri Kooli üheks eesmärgiks on kujundada mitmekülgseid, väärtushinnangutega, positiivse ellusuhtumisega, enesega jätkusuutlikult toimetulevaid inimesi.

AP

Albu Põhikool on hinnatud põhiharidust andev uuendusmeelne haridusasutus, kus on loodud ajanõuetele vastavad tingimused laste igakülgseks arenguks, et haridusteed jätkaks vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalselt arenenud laps.

AK

Aravete Keskkool on muutustega kaasas käiva, turvalise õppe- ja kasvukeskkonnaga, ettevõtlikkusele ja terviseedendamisele orienteeritud ning erinevate huvigruppidega koostööle avatud uuendusmeelne kool.

AL

Albu Lasteaed on omanäoline kaasaegse õppe- ja töökeskkonnaga, traditsioone austav, igale õpilasele kvaliteetset ning võimetekohast haridust võimaldav haridusasutus.

AL

Ahula Lasteaed on lasteasutus, kus lapsel aidatakse kasvada terveks, rõõmsaks, loovaks ja elus hästi hakkamasaavaks inimeseks.

RP

Rõuge Põhikooli visioon on kujuneda kooliks, kus on isiksust arendav, koostööd soosiv ja turvaline õpikeskkond, mis kujundab õpilaste õpimotivatsiooni ning võimaldab omandada mitmekülgset haridust.

VP

Valgu Põhikool on kaasaegne, lapsesõbralik, nõudlik, teotahtlik, meeldiva töökeskkonnaga ja mikrokliimaga haridusasutus.

VL

Valgu Lasteaed arvestab õpilaste individuaalsust, säilitades omanäolisuse ja traditsioonid.

ALA

Alu Lasteaed-Algkooli visiooniks on olla usaldusväärne, turvaline ja pidevalt arenev lasteaed-kool, kes pakub esteetiliselt kaunist, kaasaegset ning lapsesõbralikku õpi- ja kasvukeskkonda ning tagab võimete- ja
huvikohased õppimis- ja arenguvõimalused igale lapsele.

VP

Väätsa Põhikool on inspireeriva õhkkonnaga kogukonna kool, kus inimesed tahavad ja oskavad omandada uusi teadmisi ja praktilisi oskusi. Väätsa Põhikool on tuntud oma rahvusvahelise koostöö, infotehnoloogia aktiivse kasutuse ja taastuvenergia käsitlemise poolest.

KK

Kolga Kool on kaasaegne, uuendustele avatud kool, mis pakub turvalist, loomingulisust ja individuaalsust arendavat õpikeskkonda.

JG

Jüri Gümnaasiumis väärtustatakse loovust, ettevõtlikkust, lugupidamist ja koostööd.