Koolid ja lasteaiad

Uuringud näitavad, et Eesti kooliõpilaste toidulaud on tasakaalustamata – süüakse liiga vähe köögi- ja puuvilju, teravilju ning pähkleid-seemneid. Taimne Teisipäev aitab koostöös haridusasutustega õpilastel tervislikumalt toituda!

Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga:

 • jagame lihtsaid nõuandeid, miks ja kuidas suurendada tervisliku ja maitsva taimse toidu osakaalu menüüs
 • juurutame tervislikke toitumisharjumusi juba varases eas
 • mitmekesistame õpilaste menüüd
 • avardame maitsemeeli
 • harjutame õpilasi köögi- ja teraviljarohkete toidukordadega

Taimse Teisipäeva kooliprogrammi raames pakume koostöös kooliga õpilastele kord nädalas taimset koolilõunat. Teeme õpilastele tasakaalustatud toitumise töötubasid ja jagame lihtsat ja praktilist infot.

Taimse Teisipäeva ettekanded koolides

Et tõsta noorte ja laste teadlikkust tervislikust toitumisest, oleme välja töötanud Taimse Teisipäeva ettekanded kooliõpilastele, kus räägime

 • mis on tasakaalustatud toitumine ehk mida ja kui palju süüa
 • millised on ebatervisliku toitumisega kaasnevad terviseriskid
 • kuidas suurendada tervislike puu- ja köögiviljade, teraviljade ja pähklite-seemnete osakaalu menüüs
 • kuidas meie toiduvalikud mõjutavad keskkonda

Kuidas õpilased hindavad ettekannet?

 • 89% õpilastest leiab, et teema on oluline.
 • 90% õpilaste arvates on ettekanne huvitav.
 • 93% hinnangul saab ettekande jooksul piisavalt kaasa rääkida.

Soovid Taimset Teisipäeva või tasakaalustatud toitumise ettekandeid ka oma kooli?

Meil on äärmiselt hea meel, kui soovid, et ka Sinu kool liituks Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga!

Oleme meeleldi valmis suhtlema kooli juhtkonna ja õpetajatega, et ka Sinu koolis kord nädalas taimset koolilõunat pakutaks. Uuendused võivad teinekord esialgu pisut hirmsad tunduda, aga ära pelga – koolide jaoks on väga oluline, et nende õpilased oleksid terved ja toituksid tasakaalustatult. Taimse Teisipäeva kooliprogramm on üles ehitatud silmas pidades just kooliõpilaste tervisekäitumist ja see on kooli töötajatele südamelähedane teema.

Võta meiega ühendust!

Kirjuta meile info@taimneteisipaev.ee ja arutame koos, kuidas saame Taimse Teisipäeva Sinu kooli tuua.

Liitunud haridusasutused

Siin on nimekiri Eesti koolidest ja lasteaedadest, mis on liitunud Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga. Nendes haridusasutustes saavad lapsed kord nädalas taimset toitu, teeme kaasavaid ja põnevaid tasakaalustatud toitumise ettekandeid.

TDK

Tartu Descartes’i Koolis saavad 650 õpilast teisipäeviti taimset toitu.

TRK

Tartu Rahvusvaheline Kool liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta jaanuarist.

VKK

Võnnu Keskkool panustab 2020. aasta septembrist kooliõpilaste tasakaalustatud toitumisse, pakkudes õpilastele kord nädalas taimset koolilõunat.

MHG

Miina Härma Gümnaasium liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta oktoobris.

VG

Valga Gümnaasiumi visioon on märgata ja kaasata igat inimest, et anda hoogu eneseteostuseks kaasaegses maailmas.

UA

Unipiha Algkool loob tingimused lapse kujunemiseks väärikaks isiksuseks, kes usaldab iseennast, respekteerib kaasinimesi, tunneb, austab ja hindab oma kodukohta ning loodust, selle mitmekesisuses.

Liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta oktoobris.

TK

Tsirguliina Kool annab haridust, mis oleks võimalikult laiapõhjaline ja mitmekülgne, et avardada õpilaste silmaringi ning avastada nende tugevaid külgi selleks, et neil oleks edaspidi kergem teha valikuid oma haridus- ja eluteel.

Liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta oktoobris.

AKG

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi põhiväärtused on koostöövalmidus, vastutustunne, õppivad inimesed, tervislikud eluviisid ja esivanemate kultuuripärandi hoidmine.

Liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta oktoobris.

TMK

Tartu Maarja Kooli püüdlus on toetada oma vabast tahtest tegutseva inimese arengut, õpilaste eneseleidmist suhtes ümbritseva maailmaga, väärtustades vabadust, loomingulisust, usaldust ja toetavat keskkonda.

Liitus Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga 2020. aasta novembris.

LPK

Lustivere Põhikoolis hinnatakse usalduslikke suhteid, empaatiat ja avatust teistsuguse ja uue suhtes, austust iseenda ja oma töö vastu ning turvalist, tervislikku ja innovaatilist keskkonda.

APK

Adavere Põhikooli visioon on olla kaasaegse kujundusega, turvalise õpi- ja kasvukeskkonnaga, spordi- ja tervisedendusele orienteeritud mõisakool, kus peetakse oluliseks meeskonnatööd, tolerantsust, taktitunnet, teiste austamist ja erinevuste tunnustamist ning tervislikku eluviisi.

PA

Pisisaare Algkoolis õpetatakse õpilasi vastavalt nende annetele, vajadustele ja võimetele ning arendatakse iga lapse leidlikkust, algatust, huvi ja iseseisvust. Kool toetab läbi oma tegevuste laste kehalist, vaimset, sotsiaalset, kõlbelist ja esteetilist arengut.

PÜG

Põltsamaa Ühisgümnaasium on jätkusuutlik ja uuendusmeelne kool, kus on turvaline ja esteetiline õpikeskkond, toetatakse iga õppija arengut ning väärtustatakse kõiki inimesi ja usaldusel põhinevat koostööd.

PLP

Puhja lasteaed Pääsusilm on haridusasutus, kus koostöös perega toetatakse loovust ja avatust, arvestatakse lapse individuaalseid võimeid, soove ja vajadusi, toetatakse lapse loomulikku huvi ümbritseva keskkonna vastu ning väärtustatakse Eesti rahvuskultuuri ning kodukoha elu- ja looduskeskkonda.

LK

Lahmuse Kool on pikaaegse kogemusega kool erivajadustega lastele, mille eesmärk on olla sekkumispedagoogikast ja kultuuritraditsioonidest lähtuv kaasaegse õppekeskkonnaga õppija individuaalsust ja tervise seisundit arvestav kool.

LVP

Lasteaed Väike Pauline tegutseb selle nimel, et laps oleks igapäevaselt turvalises kasvukeskkonnas, kus arvestatakse tema individuaalsete võimetega, arendatakse positiivset minapilti ja toetatakse isiksuse mitmekülgset arengut.

ALA

Aakre Lasteaed-Algkool on head haridust võimaldav ja rahvakultuuri väärtustav lasteaed ja kool, kus iga laps saab aluse õpioskustele, positiivsele ellusuhtumisele ja elukestvale õppele tänu mitmekülgsele koostööle lastevanemate, kogukonna ja vallaga.

KK

Kindluse Koolis pakutakse õpilastele võimalusi arendada loovust, ettevõtlikkust, kestlikku maailmavaadet ja elustiili.